BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8
Spread the love

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8

Rút gọn phân thức đại số

Bài 1. Cho phân thức

a)Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định.

b)Hãy rút gọn phân thức.

c)Tính giá trị của phân thức tại

d)Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 2.

Bài 2. Cho biểu thức

  1. Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức C được xác định.
  2. Tìm x để C = 0.
  3. Tìm giá trị nguyên của x để C nhận giá trị dương.

Bài 3. Cho

  1. Tìm điều kiện của x để giá trị của P xác định.
  2. Rút gọn P.
  3. Tính giá trị của P với

Bài 4: Cho biểu thức A =

a.Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.

b.Rút gọn A.

c.Tìm x để A

.

d.Tìm x để biểu thức A nguyên.

Bài 5:     Cho biểu thức:

$B=\left[ \frac{x+1}{2x-2}+\frac{3}{{{x}^{2}}-1}-\frac{x+3}{2x+2} \right].\frac{4{{x}^{2}}-4}{5}$

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định

b) CMR: khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x?

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC LỚP 8

Tham khảo thêm

Tài liệu tham khảo ngoài trang

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert