Bộ 9 Kế hoạch hoạt động tháng của tổ KHTN

Bộ 9 Kế hoạch hoạt động tháng của tổ KHTN
Spread the love

Bộ 9 Kế hoạch hoạt động tháng của tổ KHTN

Bộ 9 Kế hoạch hoạt động tháng của tổ KHTN

                         TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

(Từ ngày 01/9®30/9/2020)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Nay tổ khoa học tự nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Tham gia lao động, vệ sinh theo kế hoạch của BGH

- Tham gia tổ chức lễ khai giảng (5/9).

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Tổ chức họp tổ.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID 19

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

                       

                                                                                  Cái Đôi Vàm, ngày 01 tháng 9 năm 2020

      DUYỆT CỦA BGH                                                               TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                 Phạm Văn Công

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                                                 (Từ 01/10 →31/10/2020)

 

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GV đăng kí danh hiệu thi đua, tên SKKN.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức đại hội chi đội cho học sinh.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Tổ chức họp tổ.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh và tổ chức ôn luyện chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp huyện.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

                                                                              Cái Đôi Vàm, ngày 28 tháng 9 năm 2020

   DUYỆT CỦA BGH                                          TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                          Phạm Văn Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

                                       (Từ ngày 01/11/2018 →30/11/2021)

    

 1. CĂN CỨ

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức đại hội Liên đội và tổ chức các phong trào chào mừng ngày 20/11.

- Giáo viên bộ môn tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11 do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Tổ chức họp tổ.

- Dự giờ thường xuyên và thanh kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

- Ôn thi học sinh giỏi  các môn : Toán, Lí, Hóa,Sinh  theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy;

- Triển khai văn bản cấp trên (nếu có);

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

                 

                                                        Cái Đôi Vàm, ngày 01 tháng 11 năm 2020

   DUYỆT CỦA BGH                                          TỔ TRƯỞNG

 

                                                                           Phạm Văn Công

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

 (Từ ngày 01 →31/12/2020)

 1. CĂN CỨ

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực tháng 11 của tổ. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12 với nội dung như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức các phong trào chào mừng ngày 22/12.

- Giáo viên bộ môn tự chuẩn bị nội dung ôn tập HKI cho HS,

- Tham gia tổ chức thi HKI theo kế hoạch của BGH

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ

- Tổ chức họp tổ

- Triển khai các văn bản (nếu có)

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

        III. BIỆN PHÁP                                                         

 • Triển khai Kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;
 • Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn – Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;
 • Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng.

                                                                                                        Cái Đôi Vàm, ngày 01  tháng 12 năm 2020

                                  DUYỆT CỦA BGH                                                                        TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                        Phạm Văn Công

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 01

(Từ ngày 01/01/2021 →31/1/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện tháng 12 của tổ. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01 với nội dung như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Xem giáo án hàng tuần theo quy định.

- Tổ chức họp tổ.

- Triển khai các modul, chuyên đề, các văn bản (nếu có).

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) để cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng.

 

                                                                                                   Cái Đôi Vàm, ngày 28  tháng 12 năm 2021

                     DUYỆT CỦA BGH                                                                                  TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                      Phạm Văn Công

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG

(Từ ngày 01→28/02/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Xem giáo án hàng tuần theo quy định

- Tổ chức họp tổ.

- Nghỉ tết Nguyên Đán theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

     III. BIỆN PHÁP:                                                          

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                                                                     Cái Đôi Vàm, ngày 30  tháng 01 năm 2021

   DUYỆT CỦA BGH                                                                                                 TỔ TRƯỞNG

 

                                                        

                                                                                                                                   Phạm Văn Công

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 03

    (Từ ngày 01→31/03/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Tích cực tham gia các phong trào chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tất cả giáo viên tích cực tham gia hoàn thành các loại hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Thao giảng chào mừng 8/3 và 26/3.

- Xem giáo án hàng tuần theo qui định.

- Tổ chức họp tổ.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                                                                   Cái Đôi Vàm, ngày 29  tháng 02  năm 2021

                                     DUYỆT CỦA BGH                                                                    TỔ TRƯỞNG

 

                                                          

                                                                                                                                      Phạm Văn Công

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

               TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 4

   (Từ ngày 01→29/4/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục duy trì nội quy, nề nếp cho HS.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng qui định, đúng phân phối chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chào mừng ngày 30/4, 1/5,

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tham gia dự giờ theo kế hoạch (nếu có).

- Lên lịch dự giờ hàng tuần theo kế hoạch

- Xem giáo án vào thứ bảy theo định kì.

- Họp tổ chuyên môn triển khai các môđun đã đăng kí.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức ôn thi cho học sinh thi học kỳ II.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                                                                     Cái Đôi Vàm, ngày 28  tháng 3  năm 2019

                                DUYỆT CỦA BGH                                                                      TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                                                    Phạm Văn Công

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

            TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 5

 (Từ ngày 01→31/5/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục duy trì nội quy, nề nếp cho HS, kiểm tra xếp loại cuối năm.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng qui định, đúng phân phối chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chào mừng ngày 1/5, 15/5 và 19/5.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Họp tổ và tổng kết đánh giá xếp loại giáo viên.

- Thống kê HSG theo kế hoạch ôn và báo với nhà trường để tiếp tục ôn tập cho những năm tiếp theo.

- Kiểm tra sổ điểm và hồ sơ sổ sách của giáo viên trong tổ.

- Vào điểm, vào học bạ, tổng kết năm học, phát phiếu liên lạc cho học sinh.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                                                                                     Cái Đôi Vàm, ngày 30  tháng 4  năm 2021

                                           DUYỆT CỦA BGH                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                           Phạm Văn Công

Bộ 9 Kế hoạch hoạt động tháng của tổ KHTN

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm bài viết ngoài trang

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                                                 (Từ 01/10 →31/10/2020)

 

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GV đăng kí danh hiệu thi đua, tên SKKN.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức đại hội chi đội cho học sinh.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Tổ chức họp tổ.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh và tổ chức ôn luyện chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp huyện.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

                                                                              Cái Đôi Vàm, ngày 28 tháng 9 năm 2020

   DUYỆT CỦA BGH                                          TỔ TRƯỞNG

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

                                       (Từ ngày 01/11/2018 →30/11/2021)

    

 1. CĂN CỨ

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức đại hội Liên đội và tổ chức các phong trào chào mừng ngày 20/11.

- Giáo viên bộ môn tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11 do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Tổ chức họp tổ.

- Dự giờ thường xuyên và thanh kiểm tra theo kế hoạch đề ra.

- Ôn thi học sinh giỏi  các môn : Toán, Lí, Hóa,Sinh  theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy;

- Triển khai văn bản cấp trên (nếu có);

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

                 

                                                        Cái Đôi Vàm, ngày 01 tháng 11 năm 2020

   DUYỆT CỦA BGH                                          TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                   Phạm Văn Công

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

                                         (Từ ngày 01 →31/12/2020)

 1. CĂN CỨ

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực tháng 11 của tổ. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12 với nội dung như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- GVCN kết hợp với TPT Đội tổ chức các phong trào chào mừng ngày 22/12.

- Giáo viên bộ môn tự chuẩn bị nội dung ôn tập HKI cho HS,

- Tham gia tổ chức thi HKI theo kế hoạch của BGH

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ

- Tổ chức họp tổ

- Triển khai các văn bản (nếu có)

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

        III. BIỆN PHÁP                                                         

 • Triển khai Kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;
 • Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn – Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;
 • Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng.

                                                       Cái Đôi Vàm, ngày 01  tháng 12 năm 2020 DUYỆT CỦA BGH       TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                              Phạm Văn Công

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 01

(Từ ngày 01/01/2021 →31/1/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện tháng 12 của tổ. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 01 với nội dung như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện.

- Nhận các loại hồ sơ sổ sách nhà trường cấp.

- Xem giáo án hàng tuần theo quy định.

- Tổ chức họp tổ.

- Triển khai các modul, chuyên đề, các văn bản (nếu có).

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) để cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng.

 

                                                        Cái Đôi Vàm, ngày 28  tháng 12 năm 2021

   DUYỆT CỦA BGH                                                   TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                       Phạm Văn Công

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 02

                                           (Từ ngày 01→28/02/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Xem giáo án hàng tuần theo quy định

- Tổ chức họp tổ.

- Nghỉ tết Nguyên Đán theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

     III. BIỆN PHÁP:                                                          

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                          Cái Đôi Vàm, ngày 30  tháng 01 năm 2021

   DUYỆT CỦA BGH                                               TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                          

                                                           Phạm Văn Công

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 03

                                               (Từ ngày 01→31/03/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục ổn định nề nếp cho học sinh và giáo viên.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, đúng quy định.

- Tích cực tham gia các phong trào chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tất cả giáo viên tích cực tham gia hoàn thành các loại hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai họp tổ.

- Thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường.

- Thao giảng chào mừng 8/3 và 26/3.

- Xem giáo án hàng tuần theo qui định.

- Tổ chức họp tổ.

- Triển khai các văn bản (nếu có)

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                          Cái Đôi Vàm, ngày 29  tháng 02  năm 2021

   DUYỆT CỦA BGH                                               TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                          

                                                          Phạm Văn Công

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 4

                                               (Từ ngày 01→29/4/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của  nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục duy trì nội quy, nề nếp cho HS.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng qui định, đúng phân phối chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chào mừng ngày 30/4, 1/5,

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tham gia dự giờ theo kế hoạch (nếu có).

- Lên lịch dự giờ hàng tuần theo kế hoạch

- Xem giáo án vào thứ bảy theo định kì.

- Họp tổ chuyên môn triển khai các môđun đã đăng kí.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức ôn thi cho học sinh thi học kỳ II.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chấp hành mọi sự điều động của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên ( gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                            Cái Đôi Vàm, ngày 28  tháng 3  năm 2019

   DUYỆT CỦA BGH                                               TỔ TRƯỞNG

 

                                                                               Phạm Văn Công

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ TỰ NHIÊN THÁNG 5

                                                (Từ ngày 01→31/5/2021)

 1. CĂN CỨ:

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trường; Kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn và Đoàn - Đội.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Nay tổ khoa học Tự Nhiên xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5 với nội dung cụ thể như sau:

 1. NỘI DUNG:

- Tiếp tục duy trì nội quy, nề nếp cho HS, kiểm tra xếp loại cuối năm.

- Thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng qui định, đúng phân phối chương trình.

- Tiếp tục phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chào mừng ngày 1/5, 15/5 và 19/5.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Họp tổ và tổng kết đánh giá xếp loại giáo viên.

- Thống kê HSG theo kế hoạch ôn và báo với nhà trường để tiếp tục ôn tập cho những năm tiếp theo.

- Kiểm tra sổ điểm và hồ sơ sổ sách của giáo viên trong tổ.

- Vào điểm, vào học bạ, tổng kết năm học, phát phiếu liên lạc cho học sinh.

- Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

-  Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của BGH.

III. BIỆN PHÁP:                                                               

- Triển khai kế hoạch đến từng tổ viên (gửi mail và dán bảng) biết cùng thực hiện;

- Phối hợp với BGH, Công đoàn, Đoàn - Đội để chủ động hơn trong việc bố trí người thực hiện cũng như thời gian hợp lý;

- Giám sát chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc mỗi ngày để có hướng điều chỉnh hợp lý công việc trong tháng sau.

                                                            Cái Đôi Vàm, ngày 30  tháng 4  năm 2021

   DUYỆT CỦA BGH                                               TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                             Phạm Văn Công

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert