Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST
Spread the love

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

Chương IV

Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số.

Bài 3: So sánh phân số.

Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 6: Giá trị phân số của một số.

Bài 7: Hỗn số.

Bài 8: Hoạt động trải nghiệm.

Bài 8: Ôn tập chương 5.

Chương VI

Bài 1: Số thập phân.

Bài 2: Các phép tính với số thập phân.

Bài 3: Làm tròn số.

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm.

Bài 5: Tỉ số phần trăm.

Bài 6: Hoạt động thực hành trải nghiệm.

Ôn tập chương VI

Chương VII

Bài 1: Hình có trục đối xứng.

Bài 2: HÌnh có trục đối xứng.

Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong tự nhiên.

Bài 4: Thực hành trải nghiệm.

Ôn tập chương VII

Chương VIII

Bài 1: Điểm và đường thẳng.

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau. Song song. Tia.

Bài 4: Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng.

Bài 6: Góc.

Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt.

Chương IX.

Bài 1: Phép thử nghiệm - Sự kiện.

Bài 2: Xác suất thử nghiệm.

Bài 3: Thực hành trải nghiệm.

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

Sách giáo khoa toán 7 CTST

Tham khảo thêm

Bộ bài giảng toán 6 phần 2 CTST

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert