Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021
Spread the love

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

       TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

    

        Số:......./KHTKHTN

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Cái Đôi Vàm, ngày 10  tháng 10  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế đánh giá học sinh THCS

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Lê Hồng Phong. Tổ khoa học tự nhiên trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch “Quản lý đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá” năm học 2020 – 2021 như sau:

 

  1. THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.

- Trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD, nhà trường đã tăng cường và đẩy cao các hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra đánh giá như:

+ Công tác soạn giảng phải khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải. Bồi d­ưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc, học vẹt, không nắm vững bản chất.

+ Tăng c­ường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án vi tính, bài giảng điện tử, sử dụng các phư­ơng tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

+ Dạy học sát đối tư­ợng, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý các hình thức làm việc theo cá nhân và theo nhóm, coi trọng bồi d­ưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém.

+ Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, kiểm tra cuối học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kì và cuối kì.

- So sánh kết quả học tập, rèn luyện của học sinh hằng năm cho thấy có sự tiến bộ, số học sinh khá giỏi tăng dần theo từng năm học, học sinh yếu kém ngày càng giảm bớt,

- Xuất phát từ thực tế này cần tăng cường hơn nữa các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng hoàn thiện kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới của giáo viên, khả năng tực học và học tập tích cực của học sinh.

- Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá sẽ tạo điều kiện để phát huy tính chủ động, khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức, giúp người học xác định được động cơ, mục đích, phương pháp học tập đúng đắn, như vậy chất lượng dạy học và giáo dục sẽ từng bước được nâng lên và phản ánh một cách thực chất kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

 

  1. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
  2. Mục tiêu:

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, cụ thể là:

- Phát triển toàn diện các năng lực học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục, lĩnh hội, tiếp thu kiến thức;

- Rèn luyện và nâng cao các kĩ năng dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới phương pháp;

- Rèn cho học sinh các kĩ năng tự học và học tập tích cực, khả năng hợp tác giữa các cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm, giữa nhóm với nhóm trong các hoạt động học tập của học sinh;

  1. Chỉ tiêu.

Học sinh.

- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 87%, lên lớp sau khi thi lại 90%.

- Học sinh giỏi:

+ Vòng huyện: 02 giải

+ Vòng tỉnh: … giải

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 97.9%

- Tỷ lệ bỏ học: 1%

      * Giáo viên.

- Xếp loại công chức, viên chức cuối năm: 100% giáo viên trong tổ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Xếp loại tay nghề giáo viên : 100%  đạt trung bình trở lên.

- Kiểm tra: Toàn diện: 03 giáo viên; Chuyên đề: 06 giáo viên.

- Giáo viên giỏi cấp trường: 05 người; giáo viên giỏi cấp huyện: 01 người(Nếu PGD có tổ chức thi).

- Có 70% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Không có giáo viên bị kỉ luật từ khiển trách trở lên.

    *Tập thể.

           Tổ khoa học tự nhiên : Phấn đấu đạt "Tập thể lao động tiên tiến"

  1.   Nội dung các hoạt động.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao và tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá;

- Thường xuyên tổ chức cho giáo viên thăm lớp dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm để mỗi giáo viên không ngừng nâng cao năng lực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá;

- Tổ chức có hiệu quả những buổi dự giờ, rút kinh nghiệm; các tiết dạy theo nghiên cứu bài học.

- Tổ chức thi đua thao giảng trong giáo viên, đặc biệt trong các dịp chào mừng những ngày lễ lớn trong năm như ngày 8/3, 20/11...

  1.   Các nguồn lực.

4.1. Nhân lực:

Tổ khoa học tự nhiên có nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn và trên chuẩn.

4.2. Cơ sở vật chất:

- Phòng học bộ môn: Có phòng học bộ môn.

- Sử dụng TBDH: Có kế hoạch sử dụng TBDH của từng môn học.

- Có giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn tổ. Khuyến khích GV mạnh dạn sử dụng thường xuyên, khai thác, chọn lọc nguồn tài liệu từ các địa chỉ mạng Internet để cập nhật kiến thức môn học, làm phong phú giờ học bằng các thông tin mới ngoài SGK.

- Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu  cho HS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT. Khai thác tối đa hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực của HS.

  1. Các biện pháp thực hiện.   

- Tích cực, chủ động thực hiện công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo nhà trường phương nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của nhà trường.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường để tạo điều kiện và sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tất cả các giáo viên được tham gia đầy đủ các đợt tập huấn bồi dưỡng, hội thảo các chuyên đề về các phương pháp dạy học đặc thù của từng bộ môn.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nhóm bộ môn, tổ chuyên môn theo hướng tăng cường đổi mới phương pháp.

- Đổi mới công tác chủ nhiệm đẩy mạnh việc quản lý và giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức tốt và đổi mới các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tăng cường các hoạt động tập thể đòi hỏi và rèn luyện kỹ năng hợp tác cho học sinh.

- Tăng cường hướng dẫn học sinh học tập tích cực, tự nghiên cứu và học tập hợp tác, trang bị, rèn luyện cho học sinh kỹ năng độc lập làm việc với sách giáo khoa và các loại tài liệu trong quá trình học tập.

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ và thực hiện kịp thời việc thông tin hai chiều giữa gia đình – nhà trường và xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp của nhà trường.

- Tăng cường và khuyến khích giáo viên trong tổ sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

- Thực hiện tốt việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như; Công đoàn, Đoàn, Đội về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021
  1. Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá

6.1. Tổ chức thực hiện:

* Đối với Tổ trưởng chuyên môn:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chuyên môn bằng cách nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm, tập trung vào việc trao đổi về kiến thức, phương pháp giảng dạy.

+ Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ dạy trên tinh thần động viên GV phát huy ưu điểm, đưa ra hướng khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, giúp GV có những giờ dạy hay, có chất lượng và phát huy được tính sáng tạo của học sinh. Trong hoạt động dự giờ, cần chú ý các bài có nội dung khó, tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá nghiêm túc theo các yêu cầu (kỹ năng, kiến thức, thái độ...), bảo đảm đặc trưng môn học.

+ Có trách nhiệm tập hợp ý kiến đóng góp cũng như các đề nghị của GV bộ môn đối với hoạt động chuyên môn để kịp thời cùng BGH tạo điều kiện tốt nhất cho GV làm việc.

* Đối với giáo viên chủ nhiệm:

+ Có biện pháp quản lý tốt lớp chủ nhiệm, kết hợp chặt chẽ với GV bộ môn tạo ra một môi trường an toàn, thuận lợi nhất cho học sinh, tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp từ đó giúp học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hứng thú học tập, khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân, xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết, kĩ năng giáo tiếp và kĩ năng sống cho học sinh.

+ Xây dựng mối quan hệ tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thường xuyên thăm hỏi gia đình học sinh đặc biệt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cộng đồng trách nhiệm trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

* Đối với giáo viên bộ môn:

+ Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng tín nhiệm; trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, hết lòng phục vụ học sinh.

+ Có trình độ chuyên môn vững vàng: Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các bộ môn được phân công giảng dạy; có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hóa kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn được phân công giảng dạy; có kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

+ Có nghiệp vụ sư phạm tốt: Biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, biết sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả, biết tổ chức các hoạt động hợp lí trong các giờ dạy, phát huy tính tích cực của cả thầy và trò; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, kết hợp tốt các PPDH nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của học sinh; Biết cách hướng dẫn học sinh tự học.

+ Có kế hoạch trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các kỳ tập huấn các cấp, mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp để hoạt động tập huấn chuyên môn được nâng cao. Đặc biệt, cần chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, cởi mở trong trao đổi chuyên môn, chia sẻ thông tin và biết hợp tác làm việc hiệu quả với đồng nghiệp.

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

* Đối với học sinh:

- Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp học tập, trang bị cho các em khả năng tự kiểm tra, đánh giá bản thân và đánh giá lẫn nhau.

6.2. Giám sát, đánh giá :

- Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra  theo chuyên đề, kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đổi mới PPDH - Kiểm tra đánh giá để đánh giá giáo viên.

- Thực hiện đánh giá giáo viên một cách nghiêm túc, vào cuối học kỳ và năm học chú trọng đánh giá việc thực hiện đổi mới PPDH-Kiểm tra đánh giá .

- Cuối mỗi học kỳ, tổ chuyên môn sẽ tổ chức sơ kết nhằm đúc rút kinh nghiệm đồng thời có sự chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch đổi mới PPDH - Kiểm tra đánh giá thích hợp.

- Cuối năm học, tổ chức tổng kết việc đổi mới phương pháp dạy học, tìm ra những nguyên nhân, những bài học trong quá trình thực hiện ĐMPPDH để có hướng bổ sung cho kế hoạch năm học sau.

 

 

               DUYỆT CỦA BGH                    Cái Đôi Vàm, ngày 10 tháng 10 năm 2020

                 HIỆU TRƯỞNG                                               Tổ trưởng

 

                                                                                       Phạm Văn Công    

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021             

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm bài viết ngoài trang 

Kế hoạch đổi mới PPDH năm 2021

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert