Kế hoạch học kì 1 và kì 2

Kế hoạch học kì 1 và kì 2
Spread the love

Kế hoạch học kì 1 và kì 2

Kế hoạch học kì 1 và kì 2

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN.                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Số: …../KH-TKHTN                        Cái Đôi Vàm, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2020 -2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 1626/KH-SGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về chi tiết thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 1783/KH-SGDĐT, ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kế hoạch số 644/KH-PGDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 730/KH-PGDĐT ngày 02/10/2020 của Phòng GDĐT Phú Tân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với GDTrH;

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-THCS.LHP, ngày 14/10/2020 của trường THCS Lê Hồng Phong về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào tình hình của Khoa Học Tự Nhiên và của trường THCS Lê Hồng Phong;

Tổ Khoa Học Tự Nhiên trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ I năm học 2020 - 2021 như sau:

  1. Công tác tư tưởng :

Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mỗi giáo viên trong tổ đều an tâm công tác. Chấp hành tốt sự phân công của BGH Nhà trường, của tổ chuyên môn. Thực hiện tốt ngày giờ công lao động, kế hoạch của nhà trường.

  1. Công tác chuyên môn :

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, dạy đúng, đủ PPCT.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định của ngành.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân đảm bảo.

- Thực hiện các chuyên đề, hội giảng, dự giờ rút kinh nghiệm đúng theo kế hoạch của trường, của tổ đề ra.

- Giáo viên trong tổ phải đi dự giờ lẫn nhau để giúp đỡ nhau về chuyên môn. Đoàn kết xây dựng tổ đi lên.

- Lên lớp có sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Hoàn thành tốt các lần kiểm tra theo yêu cầu của nhà trường.

- Hoàn thành tốt công tác giảng dạy, công tác kiêm nhiệm khác.

- Giáo viên coi và chấm kiểm tra, sửa bài và trả lại bài kiểm tra phải nghiêm túc đúng theo quy định.

- Thực hiện Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011.

- Học tập tốt chuyên môn nghiệp vụ trong HKI (nếu có yêu cầu)

- Tham gia tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém khi được Lãnh đạo trường yêu cầu.

- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua của trường.

- GV và HS tham gia tốt các buổi sinh hoạt ngoại khóa do Đoàn – Đội- Tổ chuyên môn phát động, tổ chức.

III. Công tác thanh tra, kiểm tra :

- Kiểm tra giáo án, KHGD, sổ chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ nhiệm.

- Kiểm tra dự giờ GV đúng theo đúng kế hoạch.

- Lập kế hoạch thanh, kiểm tra nội bộ trình BGH phê duyệt.

  1. Biện pháp thực hiện :

- Lê kế hoạch cụ thể từng học kì, từng tháng, từng tuần và phổ biến kế hoạch đến từng tổ viên nắm rõ và thực hiện.

- Từng giáo viên bám sát kế hoạch chuyên môn hàng tuần, tháng, kế hoạch HK, năm học của trường của tổ để xây dựng kế hoạch cá nhân chi tiết, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở học kỳ I năm học 2020 - 2021.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ I của tổ khoa học tự nhiên. Xin thông qua BGH nhà trường và các đồng chí giáo viên trong tổ, Rất mong nhận được sự ủng hộ của BGH nhà trường và các thành viên trong tổ.

            HIỆU TRƯỞNG.                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                  PHẠM VĂN CÔNG

Kế hoạch học kì 1 và kì 2

  

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN.                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Số: …../KH-TKHTN                        Cái Đôi Vàm, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-THCS.LHP, ngày 14/10/2020 của trường THCS Lê Hồng Phong về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong học kỳ I,

Tổ Khoa Học Tự Nhiên trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

  1. Những thành tựu và yếu kém:
  2. Những thành tựu:

- Hầu hết chất lượng bộ môn đều đạt và vượt các chỉ tiêu.

- Tỉ lệ HS bỏ học giảm nhiều hơn so năm qua.

- Công tác tự học tự rèn được phát huy mạnh mẽ qua việc nâng chuẩn trình độ chuyên môn cao hơn so năm qua.

- Tay nghề của giáo viên tiến bộ hơn so với năm qua.

- Công tác quản lý của tổ chuyên môn từng lúc mang tính khoa học, được cải tiến và đi vào chiều sâu.

         * Nguyên nhân:

- Tinh thần dân chủ, đoàn kết trong cán bộ công chức nhà trường được phát huy. Đa số CBGV có trọng trách, có tinh thần tự giác, cầu tiến trong chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện tốt công tác phụ đạo cho học sinh yếu.

- Tổ đã làm tốt công tác tham mưu cho BGH nhà trường để từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phụ những hạn chế của năm học trước.

  1. Những hạn chế, yếu kém:

-  Tỉ lệ học sinh giỏi đạt giải vòng huyện chưa cao.

- Một số HS còn vi phạm nội quy của nhà trường.

- Chất lượng học lực chưa đồng đều ở các khối (yếu nhiều nhất ở khối 6)

- GV còn nặng tư tưởng đối phó, đổi mới phương pháp còn chậm; việc tự học tự rèn, thi đua nâng cao tay nghề không thường xuyên, bền bỉ (còn chủ quan). Còn trông chờ, chưa có giải pháp tích cực trong việc xây dựng động cơ, thái độ học tập của HS.

* Nguyên nhân:

- Học sinh do lười học, một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm con, em mình đúng mức. Ảnh hưởng của môi trường xã hội ngày càng nhiều.

- Còn một số giáo viên chưa đầu tư nhiều cho công tác chuyên môn.

- Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình trong công tác quản lý.

         II/. NHIỆM VỤ CHUNG:

           - Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Hết lòng, hết sự phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

- Nâng cao ý thức chấp hành qui chế chuyên môn của ngành, nội qui của trường, đặc biệt thực hiện tốt phân phối chương trình do phòng thống nhất, thực hiện sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng do Bộ quy định.

- Thực hiện tốt công tác giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, kết hợp tốt giữa hoạt động cá nhân với hoạt động tập thể.

- Chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Xây dựng hệ thống giảng dạy truyền thống lâu nay cho thật hiệu quả, phù hợp với đặc trưng bộ môn trong đó phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Thực hiện tốt nội dung tập huấn về chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.

- Học tâp  bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trường.

- Nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Tăng cường dự giờ, thao giảng, đóng góp ý kiến cho tiết dạy kịp thời và hiệu quả.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn. Cải tiến nội dung sinh hoạt tổ có tác dụng tốt đến việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Sử dụng triệt để và có hiêu quả đồ dùng dạy học đã có và tăng cường làm đồ dùng dạy học mới để đáp ứng nhu cầu của tiết dạy.

- Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.

-Kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.

III/. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

  1. 1. Nội dung:

-Thực hiện đầy đủ nghiêm túc nội dung, chương trình giảm tải, thực hiện tốt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.

- Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của trường, ra vào lớp đúng giờ.

- Thực hiện hiện tốt việc dạy lồng ghép các nội dung: hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục dân số, vệ sinh môi trường, giáo dục kỹ năng sống … và nhất là giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý trong trường học.

- Bài soạn đúng thời gian, đủ nội dung yêu cầu, cố gắng cập nhật kiến thức với phương pháp phù hợp đặc trưng bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Chống tình trạng soạn bài theo hình thức hoặc để đối phó.

- Nâng cao hiệu qủa của từng tiết dạy, có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, kém lồng ghép phụ đạo học sinh ngay trong tiết dạy. Phương pháp giảng dạy phải phù hợp theo yêu cầu mới thích hợp cho từng đối tượng, cần chú ý đến học sinh cuối cấp. Chống những biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, kiểm tra…

- Tham gia sinh hoạt tổ đầy đủ, có kế hoạch nghiên cứu tham khảo tài liệu chuyên môn, chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng…

- Tăng cường công tác chủ nhiệm, hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học, học sinh lưu ban. Thực hiện tốt công tác PC- GD.

- Thực hiện đúng  đủ các loại hồ sơ do ngành, do trường quy định.

- Thực hiện chế độ đánh giá, kiểm tra, chấm bài chính xác, công bằng và đúng tiến độ.

- Các tổ tham gia báo cáo các chuyên đề chuyên môn.

- Tiến hành kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch chung của trường.

- Giúp đỡ những giáo viên có năng lực giảng dạy chưa tốt.

- Kịp thời xử lí những trường sai phạm về quy chế chuyên môn.

          - Học tâp bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trường.

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá, củng cố kỷ cương, nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

  1. Biện pháp:

Triển khai các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tài liệu chỉ đạo chuyên môn.

Khuyến khích giáo viên tham khảo tài liệu nghiên cứu chuyên môn để ngày càng cập nhật và nâng cao kiến thức.

Củng cố nền nếp, cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tiếp tục nghiên cứu chương trình thay sách giáo khoa.

Có kế hoạch cụ thể về việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề của giáo viên. Chú ý giúp đỡ thiết thực đối với diện trung bình - yếu. Thống nhất nội dung cơ bản, có phương pháp dạy phù hợp với nội dung kiến thức của chương, tiết luyện tập, ôn tập, các tiết khó dạy.

Từng giáo viên có nhiệm vụ xây dựng cho học sinh phương pháp học tập bộ môn của mình phụ trách.

Chế độ báo cáo của tổ chuyên môn phải kịp thời, đầy đủ theo quy định của BGH.

Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên qua thăm lớp dự giớ theo định kỳ bằng các hình thức: trực tiếp, gián tiếp qua tổ chuyên môn, kiểm tra chéo . . .

Phối hợp chặt chẽ với hội đồng giáo dục ban đại viện cha mẹ học sinh, tổng phụ trách đội để có kế hoạch hoạt động tốt trong giảng dạy và học tập.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ Khoa Học Tự Nhiên trường THCS Lê Hồng Phong. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của BGH nhà trường và các thành viên trong tổ.

                  HIỆU TRƯỞNG                                                              TỔ TRƯỞNG

                                                                                                          PHẠM VĂN CÔNG

Kế hoạch học kì 1 và kì 2

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm bài viết ngoài trang      

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert