KỂ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN THEO THÔNG TƯ 5512

KỂ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN THEO THÔNG TƯ 5512
Spread the love

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN THEO THÔNG TƯ 5512

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN THEO THÔNG TƯ 5512

TRƯỜNG THCS ...............

      TỔ KHOA HỌC ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      .........., ngày 10  tháng 9  năm 202...

 

K HOCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1626/KH-SGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về chi tiết thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 1783/KH-SGDĐT, ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kế hoạch số 644/KH-PGDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 730/KH-PGDĐT ngày 02/10/2020 của Phòng GDĐT Phú Tân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với GDTrH;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ và của nhà trường;

Tổ Khoa Học Tự Nhiên xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

 1. I. ĐẶC ĐIM TÌNH HÌNH
 2. 1. Bối cảnh năm học

1.1. Tình hình chung của nhà trường

 1. a) Đội ngũ: Hầu hết đội ngũ giáo viên trong tổ nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin; tận tụy với công việc, tâm huyết với học sinh;
 2. b) Lớp, học sinh: Năm học 2020 – 2021 nhà trường có 9 lớp học gồm có 2 lớp 9, 2 lớp 8, 2 lớp 7 và 3 lớp 6.

Nhà trường có 320/117 học sinh.

 1. c) Cơ sở vật chất – thiết bị: Cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của nhà trường.

1.2. Tình hình của tổ…..

TT Họ tên Dạy môn Trình độ CM Điện thoại Email

1.3. Phân công công tác

Có bảng phân công kèm theo.

 1. Khung kế hoạch giáo dục môn học

Có bảng phụ lục kèm theo.

 1. Thuận lợi, khó khăn

3.1. Thun li

- Tổ Khoa Học Tự Nhiên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ kịp thời của Chi bộ, Ban Giám Hiệu và sự phối hợp nhiệt tình của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường;

- Chất lượng dạy và học của các môn tự nhiên trong những năm học qua đã có tiến bộ đáng kể;

- Hầu hết đội ngũ giáo viên trong tổ nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin; tận tụy với công việc, tâm huyết với học sinh;

- Đa số học sinh của trường ngoan, có ý thức, động cơ học tập đúng đắn, được phụ huynh quan tâm; có nhiều học sinh tích cực, năng nỗ, biết vươn lên trong học tập và rèn luyện.

3.2. Khó khăn

- Cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đồng bộ, phòng tổ chuyên môn chưa đảm bảo quy cách;

- Một số học sinh thiếu ý thức phấn đấu, thiếu động cơ học tập và rèn luyện;

- Còn một bộ phận nhỏ giáo viên trong tổ ngại đổi mới phương pháp giảng dạy, hạn chế tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT).

 1. II. CÁC MC TIÊU NĂM HC
 2. Mục tiêu chung (Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở/ Phòng GDĐT Kế hoạch giáo dục nhà trường để viết).
 3. 2. Nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể

2.1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức nhà giáo

 1. Nhiệm vụ: Giáo viên trong tổ luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, không vi phạm đạo đức nhà giáo
 2. b) Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ không vi phạm đạo đức nhà giáo.
 3. c) Biện pháp: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của BGH đến từng thành viên trong tổ.

2.2. Thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy

 1. a) Yêu cầu: Thực hiện đúng, đủ nội dung theo phân phối chương trình đã được phê duyệt. Soạn giảng đủ và đúng quy định.
 2. b) Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ không vi phạm quy định về khung chương trình giáo dục hiện hành.
 3. c) Biện pháp: Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của tổ viên. Xem giáo án hằng tuần theo quy định.

2.3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.3.1. Thực hiện đổi mới PPDH

 1. a) Yêu cầu:

Tiếp tục đổi mới PPDH theo tinh thần công văn số 3535/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án, phát huy tính tích cực, sáng tạo, trải nghiệm, chủ động của học sinh được xem là nhiệm vụ trọng tâm tổ chuyên môn. Tích cực UDCNTT phù hợp với nội dung bài học, đối tượng HS và điều kiện thực tế của đơn vị. Chú trọng đến dạy cách học, cách nghĩ, đảm bảo trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi HS. Chú ý đến dạy học phân hóa HS theo đối tượng phù hợp.

Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng hiệu quả sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học” của tổ/ nhóm chuyên môn trong trường, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trên lớp và ngoài lớp học.

- Chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh; động viên học sinh và giáo viên tích cực tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp.

 1. b) Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên trong tổ áp dụng phù hợp các phương pháp mới vào giờ dạy của mình.

- 100% giáo viên có UDCNTT vào tiết dạy của mình.

- Có học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện đối với môn học thuộc tổ KHTN.

 1. c) Biện pháp:

- Tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong tổ để thực hiện nội dung kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát, động viên các thành viên trong tổ hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công.

2.3.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

 1. a) Yêu cầu

- Tiếp tục đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS.

- Thực hiện tốt việc phân công, thẩm định ma trận, đề kiểm tra giữa kì và đề kiểm tra học kì;

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập; báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình…. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ theo ma trận (tỷ lệ 30% nhận biết, 40% thông hiểu, 20% vận dụng, 10% vận dụng cao- sáng tạo) và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề hướng tới việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

- Kết hợp kiểm tra giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết với kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

 1. b) Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên ra để kiểm tra đúng quy định.

- 100% giáo viên gởi để về tổ đúng thời gian quy định.

 1. c) Biện pháp:

- Quán triệt đến từng thành viên trong tổ thực hiện  nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm, nhận xét, đánh giá trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới sinh hoạt chuyên môn

2.4.1. Chất lượng giáo dục toàn diện

 1. a) Yêu cầu:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo đúng quy định.

- Đảm bảo dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình đã xây dựng, theo kế hoạch dạy học đã thống nhất, phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng, tinh giản các kiến thức vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, sát với đối tượng học sinh;

- Sắp xếp lại nội dung các tiết học một cách hợp lý để cán bộ, giáo viên áp dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;

- Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn được lãnh đạo nhà trường phê duyệt để đưa vào thực hiện là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển sang hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Sinh hoạt chuyên môn: đẩy mạnh việc đổi mới trong sinh hoạt CM theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của BGD&ĐT định kỳ 02 lần/ tháng. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải có trọng tâm, chú trọng đến các vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy để tổ viên thảo luận, để thống nhất để điều chỉnh, nhân rộng hoặc rút kinh nghiệm; phát triển chuyên môn, nghiệp vụ lẫn nhau.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường.

 1. b) Chỉ tiêu

- Tổ có ít nhất 4 tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

 1. c) Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng, từng học kì và có đánh giá cụ thể việc thực hiện các công việc trong kế hoạch đề ra.

2.4.3. Bồi dưỡng học sinh giỏi

 1. a) Yêu cầu:

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi ở các môn tự nhiên.

- Kết hợp với BGH, tổ Khoa Học xã hội tổ chức kì thì học sinh giỏi vòng trường vào tháng 11 năm 2020.

 1. b) Chỉ tiêu:

- Có đội tuyển tham gia dự thi học sinh giỏi ở các môn tự nhiên.

- Có ít nhất 2 em đạt danh hiệu học sinh giỏi vòng huyện ở các môn tự nhiên.

 1. c) Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các thành viên trong tổ thực hiện.

- Phân công giáo viên có năng lực tốt, giàu kinh nghiệm thạm gia ôn luyện học sinh giỏi vòng huyện.

- Tham mưu với BGH chi tra chế độ ôn luyên, khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt giải vòng huyện, vòng tỉnh,.. hợp lý và kịp thời.

2.4.3. Phụ đạo học sinh yếu ( Thực hiện theo kế hoạch nhà trường)

 1. a) Yêu cầu: Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường
 2. b) Chỉ tiêu
 3. c) Biện pháp

2.4.4. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn

 1. a) Yêu cầu:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đạt hiệu quả thiết thực thông qua các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục  hằng năm.

- Tiếp tục đổi mới hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Nhóm chuyên môn tăng cường xây dựng các tiết dạy, sinh hoạt chuyên môn theo trên nghiên cứu bài học

 1. b) Chỉ tiêu: Thưc hiện được ít nhất 2 tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học trong một học kì.
 2. c) Biện pháp: Phổ biến kế hoạch đến từng thành viên trong tổ. Kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch tổ đề ra.

2.4.5. Nâng cao thành tích Hội thi

 1. a) Yêu cầu: Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường
 2. b) Chỉ tiêu
 3. c) Biện pháp

2.5. Thực hiện hồ sơ, sổ sách

 1. a) Yêu cầu: Đảm bảo đúng và đủ cá loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của nhà trường.
 2. b) Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ không vi phạm quy định về hồ sơ sổ sách của nhà trường.
 3. c) Biện pháp: Phổ biến, triển khai các quy định về hồ sơ, sổ sách đến các thành viên trong tổ. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định này.

2.6. Ứng dựng công nghệ thông tin

 1. a) Yêu cầu: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy trên lớp và công tác soạn giảng ở nhà. Đảm bảo ứng dụng hiệu quả và tích cực CNTT vào từng tiết dạy của từng giáo viên.
 2. b) Chỉ tiêu: 100% giáo viên biết sử dụng các phần mềm để phục vụ cho giảng dạy và các chế độ báo cáo của nhà trường.
 3. c) Biện pháp: Tham mưu với BGH tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất như Tivi, máy tính, mạng internet… để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT vào giảng dạy, và các công việc phục vụ giảng dạy của tổ chuyên môn cũng như của nhà trường.

2.7. Công tác chủ nhiệm lớp

 1. a) Yêu cầu: Các đồng chí trong tổ được phân công làm công tác chủ nhiệm phải quan tâm sâu sát đến từng học sinh của lớp mình. Cập nhật thông tin, các chế độ báo cáo, tin nhắn edu lên hệ thống theo yêu cầu của nhà trường. Có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hai mặt giao dục của lớp mình. Thực hiên tốt công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trương. Có giải pháp cụ thể để giảm tỉ lệ học sinh bỏ học của lớp do mình chủ nhiệm. Liên hệ với phụ huynh thường xuyên, làm tốt vai trò cầu nối giữa gia đình và nhà trường.
 2. b) Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên thực hiện tố các chế độ báo cáo về công tác chủ nhiệm.

- 100% giáo viên có giải pháp cụ thể giảm tỉ lệ học sinh bỏ học của lớp mình.

 1. c) Biện pháp
 2. Hoạt động ngoại khóa

3.1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 1. a) Yêu cầu: Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.
 2. b) Chỉ tiêu
 3. c) Biện pháp

3.2. Tổ chức chuyên đề

 1. a) Yêu cầu: Tổ chức được một số chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm về công tác giảng dạy, ứng dụng CNTT và một số lĩnh vực khác.
 2. b) Chỉ tiêu: Tổ chức được ít nhất 2 chuyên đề trong năm học.
 3. c) Biện pháp:

- Giao cho giáo viên cốt cán trong tổ chọn nội dung, mở chuyên đề phù hợp để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các thành viên trong tổ.

- Dự trù kinh phí, tham mư với lãnh đạo nhà trường để xin kinh phí hỗ trợ mở chuyên đê( nếu cần thiết ).

 1. Dạy học tự chọn, giáo dục địa phương

4.1. Dạy học tự chọn

 1. a) Yêu cầu( thực hiện theo kế hoạch nhà trường)
 2. b) Phân phối chương trình
 3. c) Tài liệu

4.2. Nội dung giáo dục địa phương

 1. a) Yêu cầu( thực hiện theo kế hoạch nhà trường)
 2. b) Phân phối chương trình
 3. c) Tài liệu
 4. Thực hiện giáo dục STEM
 5. a) Yêu cầu:

- Các chủ đề giáo dục STEM có thể là các nội dung hẹp và đơn giản, thiết bị phương tiện thực hiện gọn nhẹ, thời gian thực hiện không dài và thường kết hợp trong một bài học hoặc một phần của bài học nhằm xây dựng hoặc minh họa cho kiến thức bài học để góp phần hình thành hoặc cũng cố một kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống.

- Các chủ đề của giáo dục STEM có nội dung của một dự án nhằm luyện tập tìm hiểu, giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn cuộc sống, liên hệ chủ yếu với kiến thức của một bài học, thiết bị phương tiện thực hiện không quá phức tạp, thời gian và công sức thực hiện không dài hoặc các chủ đề có nội dung của một dự án nhằm luyện tập tìm hiểu, giải quyết một vấn đề trong thực tiễn cuộc sống có tính chất tích hợp, liên môn, các đầu tư cho các thiết bị phương tiện thực hiện và có thể tốn nhiều thời gian và công sức.

- Các chủ đề của giáo dục STEM gắn với các bài giảng ngay trên lớp, lồng ghép với kế hoạch dạy học của các bộ môn liên quan.

- Có sản phẩm dự thi cấp trường. Sau đó chọn sản phẩm dự thi cấp Huyện (nếu có)

 1. b) Chỉ tiêu:

- Xây dựng được chủ đề tích hợp liên môn.

- Có sản phẩm tham gia kì thi KHKT vòng huyện.

 1. c) Biện pháp:

- Lên kế hoạch cụ thể, thành lập nhóm liên môn để xây dựng chủ đề tích hợp. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện sản phẩm dự thi( nếu có )

- Tham mưu xin kinh phí( nếu cần ).

 1. Lịch thời gian thực hiện
Tháng Nội dung công việc Bộ phận thực hiện
9 - Khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

- Họp tổ triển khai kế hoạch năm học và học kì I

- Tham dự các lớp tập huấn chuyên môn cấp huyện;

- Hoàn thành quy chế hoạt động của sổ điểm điện tử.

Các thành viên trong tổ.
10 - Lê kế hoạch tổ chức thi HSG lớp 9 cấp trường;

-  Tổ chức BD HSG lớp 9;

- Tham dự tập huấn chuyên môn cấp huyện;

- Tổ chức hội thảo chuyên đề theo nhóm bộ môn (hoặc tổ chuyên môn).

- Đăng ký sản phẩm dự thi KHKT;

-  Kiểm tra nội bộ trường học;

- Thực hiện giáo dục NGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề;

TCM, GV

TCM, GV

TCM

TTCM

TCM

GV

11 - Tổ chức thao giảng chuyên đề theo nhóm bộ môn (hoặc tổ chuyên môn)

- Tổ chức thi HSG cấp trường lớp 9.

- Tham gia tập huấn chuyên môn(nếu có);

- Tiếp tục BDHSG 9;

- Thực hiện giáo dục NGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề;

TCM

GV

TCM

GV

12 - Tham gia thi KHKT cấp huyện;

- Tham dự SHCM theo NCBH cấp huyện (nếu có)

- Ôn tập và kiểm tra Học kì I

- Thực hiện giáo dục NGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề;

GVHD

TCM

TCM

GVCN

1 - Tiếp tục kiểm tra HKI;

- Sơ kết chuyên môn HKI;

- Nghỉ học kì I, nghỉ tết dương lịch;

- Tiếp tục tham gia bồi dưỡng HSG dự thi cấp huyện;

- Phụ đạo HS yếu, kém;

- Thực hiện giáo dục NGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề;

TCM

BGH+TCM

TCM

GV

2 - Tiếp tục tham gia bồi dưỡng HSG và tham gia dự thi HSG cấp tỉnh; (nếu có)

- Phụ đạo HS yếu, kém

- Tham gia HKPĐ huyện

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo NCBH;

TCM

TCM

GVTD, HS

TCM

3 - Tiếp tục phụ đạo HS yếu, kém

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề;

-  Kiểm tra nội bộ trường học;

- Tổ chức cập nhật điểm  vào hệ thống quản lý điểm vnedu;

TCM

TTCM

TCM

4 - Tiếp tục phụ đạo HS yếu, kém

- Thực hiện giáo dục NGLL, Hướng nghiệp theo chủ đề;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề;

-  Kiểm tra nội bộ trường học;

- Tổ chức cập nhật điểm  vào hệ thống quản lý điểm vnedu;

- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp huyện( nếu có )

TCM

GV

TCM

TTCM

TCM

TCM, GV

5 - Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém;

- Ôn tập và kiểm tra học kì II, chấm trả bài và vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách;

- Kiểm tra đánh giá BDTX;

- Kết thúc HKII: 29/5/2020; tổng kết NH 30->31/5/2020.

TCM

TCM

TCM

Tất cả GV

6,7 Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn năm học 2019 – 2020;

- Tham gia tập huấn chuyên môn, học tập chính trị đầu năm học(Nếu có).

.

BGH

TCM

 

 1. Đăng ký thi đua

7.1. Tập thể:

7.2. Cá nhân:

TT Họ và tên Danh hiệu đăng ký

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Công tác quản lý, chỉ đạo

- Tổ trưởng lên kế hoạch chi tiết từng từng học kì, từng tháng, từng tuần và phân công nhiệm vụ cụa thể cho tổ viên.

- Các đồng chí trong tổ căn cứ kế hoạch thực hiện.

 1. Công tác kiểm tra

- Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch đã đề ra.

- Các thành viên trong tổ phối hợp thực hiện.

- Rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, theo từng thời điểm cụ thể.

 1. Chế độ thông tin, báo cáo

- Tổ chuyên môn báo cáo về BGH việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo từng nội dung công việc cụ thể.

- Giáo viên báo cáo về tổ chuyên môn theo yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của tổ khoa học tự nhiên, rất mong nhận được ủng hộ của BGH nhà trường cùng sự phối hợp của các thành viên trong tổ để việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

                                                                                   Tham khảo thêm

Cài đặt Mac OS mới nhất 2022

1 SKKN đổi mới đánh giá xếp loại HS

1 SKKN giải BT nằng cách lập HPT

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert