Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên
Spread the love

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm

đảng viên

ĐẢNG BỘ ................................................

CHI BỘ TRƯỜNG ........................................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

     ....................., ngày  08 tháng 12 năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: ...............................................                 Ngày sinh: ................................

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi bộ

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên

Đơn vị công tác: .............................

Chi bộ............................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

* Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn nói, viết và làm đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Bản thân luôn có ý chí cầu tiến, có ý thức tự giác học tập, nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Đảng để vận dụng vào thực tiễn và nâng cao nhận thức, hiểu biết về mọi mặt của đời sống.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

  - Có nếp sống chuẩn mực, giản dị, luôn thân thiện với mọi người, không thái quá, không xu nịnh, cương trực và thẳng thắn.

  - Sống có trách nhiệm với gia đình, với bản thân, với tập thể, với xã hội. Không cố chấp, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người. 

  - Trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình. Biết giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ, cơ quan và ở mọi nơi.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:

  - Biết tự soi mình, tự sửa, giữ kỉ luật với chính mình, tôn trọng tập thể; chấp hành và giữ nghiêm kỉ luật của Đảng; thực hiện tốt nội quy, quy chế, lề lối làm việc của chi bộ, của đơn vị, của ngành.

- Luôn gương mẫu chấp hành theo sự phân công, điều động của tổ chức và của lãnh đạo cấp trên. Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt Đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

- Luôn biết giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

* Về tác phong, lề lối làm việc:

- Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, biết linh hoạt trong xử lý tình huống, không rập khuôn máy móc, không duy ý chí và luôn có sự cầu thị.

- Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Có phong cách quần chúng, luôn luôn gần gũi anh em trong cơ quan đơn vị.

- Tinh thần làm việc công tâm, khách quan, rõ ràng, minh bạch và dứt khoát.

* Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

- Luôn biết rèn giũa bản thân và phản đối lối sống cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.

 - Không để xảy ra việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.

 - Đấu tranh không để mắc bệnh háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu".

 - Luôn gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị mình; Không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của cơ quan, địa phương. 

- Tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. 

- Luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng trong chi bộ, đơn vị. Không để xảy ra tình trạng nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


 Xuất sắc              Tốt            Trung bình          Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

* Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tròn chức trách và nhiệm vụ của tập thể và cấp trên giao.

 - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục đạt hiệu quả, kịp thời báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Làm tốt công tác tham mưu quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường một cách chặt chẽ; Chất lượng dạy và học luôn đảm bảo.

- Làm tốt công tác phối hợp trong lãnh đạo, quản lí tại đơn vị; luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

 - Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của đảng viên và quần chúng.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

- Kịp thời trong công tác vận động học sinh bỏ học.

- Chỉ đạo công tác chuyên môn nhà trường đạt chỉ tiêu đặt ra. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98.1%.

- Lãnh đạo tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoàn thành chỉ tiêu giúp đỡ hộ nghèo trong năm.

* Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Để đơn vị đạt kết quả tốt thì bản thân tôi đã thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

+ Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham mưu kịp thời với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến ngành, địa phương, đơn vị.

+ Bản thân luôn ý thức cao về trách nhiệm nêu gương.

- Đối với những hạn chế của đơn vị thì tôi nhận thấy bản thân mình trong quá trình lãnh đạo, điều hành đôi lúc quan tâm chưa sâu sát, chưa làm tốt khâu kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đôi lúc vẫn còn tính nóng vội trong xử lý công việc.


Xuất sắc
          Tốt          Trung bình           KémTự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nội dung bản cảm kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, như sau:

- Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, "không nói một đàng, làm một nẻo".

- Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không "hứa suông, nói suông".

- Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi trước tập thể và nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm.

- Luôn gương mẫu trong công tác và cuộc sống để mọi người trong gia đình, trong tập thể noi theo.

  - Giữ nếp sống chuẩn mực, giản dị. Sống có trách nhiệm với xã hội, với tập thể cơ quan, với gia đình và bản thân. Tinh thần làm việc công tâm, khách quan, rõ ràng, minh bạch và dứt khoát.

  - Không mê tín, dị đoan. Không tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi cá nhân.

 - Với vai trò phó Hiệu trưởng chuyên môn tôi sẽ quản lý chặt chẽ chuyên môn nhà trường phấn đấu đạt chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

- Với vai trò phó bí thư chi bộ sẽ làm tham mưu tốt với chi bộ, thủ trưởng đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của cơ quan.

- Với vai trò là giáo viên bộ môn phụ trách giảng dạy môn GDCD, tôi phấn đấu nâng cao chất lượng bộ môn từ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm.

1.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

          Có những mặt phân công phân nhiệm chưa thật sự khoa học, trước áp lực công việc hoặc những tình huống sai trái việc xử lí còn thiếu mềm dẻo, thỉnh thoảng có nóng nảy, vội vàng.

          1.2. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Việc kiểm tra, đánh giá những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đôi lúc còn sơ sài, chưa sát và chưa thường xuyên.

1.3.Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021:

 Mặc dù bản thân đã biết kiềm chế dần khắc phục được sự vội vàng khi giải quyết công việc. Tuy nhiên đôi lúc trước áp lực công việc vẫn còn mất bình tĩnh và xử lí chưa mềm dẻo.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- Trong  xử lý công việc đôi lúc còn có tính nóng vội.

- Nặng về công tác chính quyền, thiên về quản lí chuyên môn, đôi lúc chưa đầu tư nhiều cho công tác Đảng.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Qua các lần kiểm tra, đánh giá của các cấp, kiểm điểm, phê bình của tập thể tôi có những hạn chế khuyết điểm được tập thể chỉ ra. Kết quả khắc phục của tôi trong năm qua như sau:

Thứ nhất: Công tác dự giờ, thăm lớp chưa thường xuyên. Với hạn chế này bản thân đã khắc phục triệt để trong năm 2021, kế hoạch kiểm tra nội bộ và lịch dự giờ, thăm lớp luôn đảm bảo theo kế hoạch.

Thứ hai: Đôi lúc vẫn còn chủ quan, nóng vội. Hạn chế này tôi đã và đang rất cố gắng để khắc phục, kết quả đã có chuyển biến. Tuy nhiên vẫn chưa triệt để.

x

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc           Tốt            Trung bình             Kém

 

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có).

Với vai trò của bản thân, tôi nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến hạn chế khuyết điểm của tập thể như sau:

- Đôi lúc công tác tham mưu, phối hợp chưa kịp thời.

- Quản lí chỉ đạo chưa sát sao, khâu kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, xử lí chưa nghiêm khắc còn để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

- Chất lượng hai mặt giáo dục chưa cao.

- Chất lượng mũi nhọn chưa đạt mục tiêu đặt ra.

- Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm chưa đạt.

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Xây dựng kế hoạch cho bản thân, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, quần chúng, dân chủ. Ra sức học tập suốt đời và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chi Minh.

- Rèn luyện đức tính ân cần, nhẹ nhàng, mềm dẻo. Tránh sự nóng nảy, bộc phát, luôn cân nhắc, kiềm chế tính vội vàng trước khi nói, trước khi làm, trước khi quyết định.

- Tự bản thân rút ra những bài học, những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lí để từ đó tránh những sai sót, những khuyết điểm mắc phải trong thời gian qua.

- Tăng cường đầu tư thời gian nhiều hơn để nghiên cứu các Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của TW Đảng, tìm tòi sách báo và học hỏi kinh nghiệm đồng chí đồng nghiệp về công lãnh đạo quản lí, nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác Đảng.

- Tự xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu phấn đấu, tự soi, tự sửa bản thân, rèn luyện bản thân theo từng lĩnh vực, từng nội dung cụ thể.

         

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại đảng viên:    

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: ................................................                       Ngày sinh:.............................

Chức vụ Đảng:  Đảng viên.

Chức vụ chính quyền:  Tổ phó tổ Tự nhiên.

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên.

Đơn vị công tác:...............................

Chi bộ:........................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị:

- Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác.

            - Là một đảng viên, giáo viên tôi luôn không ngừng nâng cao về nhân cách, rèn luyện  đạo đức của một người tiên phong trong ngành giáo dục.

            - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như các ban ngành đoàn thể khi liên hệ công tác.           

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Tôi luôn đặt đạo đức lên trên hết đó là cơ sở để rèn luyện cho bản thân và là nền tảng để giáo dục học sinh tiến bộ.

- Bản thân luôn chống lại những quan điểm tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng trong cơ quan.

- Luôn lối sống lành mạnh, hòa đồng với lối xóm, với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu,  trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm..

- Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như với học sinh, phụ huynh, nhân dân nơi cư trú.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên; phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi cán bộ đảng viên nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Bản thân gương mẫu và không ngừng phấn đấu thực hiện tốt quy chế, quy định nội quy của cơ quan đơn vị và ở nơi cư trú.

- Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, thông qua tự phê bình và phê bình để kiểm điểm lại chính bản thân, kịp thời phát huy những mặt mạnh khắc phục những thiếu sót nhằm hoàn thiện mình hơn nữa.

            - Tổ chức và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

- Có lối sống giản dị, tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí và các biểu hiện tích cực, giữ gìn tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên.

- Tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm như: Thực hiện tiết kiệm và giáo dục học sinh tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước của trường. Chấp hành tốt quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

- Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhà trường, nói và làm theo nghị quyết của chi bộ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan trường học, quan hệ gắn kết với nhân dân cũng như phụ huynh học sinh, luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của phụ huynh học sinh trong giảng dạy và cùng với gia đình kết hợp giáo dục để đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, học sinh nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

+ Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lảng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.


Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Xuất sắc              Tốt            Trung bình          Kém

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)  

* Về công tác Đảng:

Tôi thường xuyên tham mưu với bí thư nhà trường để đưa ra các biện pháp nâng cao giáo dục trong nhà trường.

Tôi được phân công giúp đở hộ nghèo trong năm cũng có thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần để gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Tôi hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ mà chi bộ giao cho.

* Về công tác Tổ phó tổ tự nhiên:

Có kế hoạch trong làm việc.

Tôi luôn hoàn thành các loại theo đúng quy định.

* Về công tác giảng dạy: Năm 2020 tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9a1, dạy lí 7,8,9; KHTN 6; Phụ trách phòng lí.

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học sinh đúng qui định. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.

+ Quan tâm giáo dục đạo đức học sinh. Theo dõi, có kế hoạch của nhà trường để làm hồ sơ đúng thời gian quy định.

+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ứng dụng công nghệ đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra .

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

+ Thường xuyên sắp xếp, vệ sinh lại phòng chức năng để kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên.

+ Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

* Về công tác Đảng: Hoàn thành tốt các công việc mà chi bộ giao cho và cuối năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Về công tác Tổ phó tổ tự nhiên: Hoàn thành tốt các loại hồ sơ mà BGH giao cho và nộp đúng thời gian quy định.

Thanh tra nội bộ giáo viên đảm bảo đúng tiến độ và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Về công tác giảng dạy:

Trong năm 2021 các chỉ tiêu về công tác giảng dạy đều đạt chỉ tiêu, lớp chủ nhiệm thì đoàn kết đạt được thứ hạn tương đối cao trong toàn trường.

Về việc quản lí phòng chức năng được BGH nhà trường đánh giá tốt.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

+ Tôi thường xuyên tham mưu chi bộ để đề ra kế hoạch và phương hướng của chi bộ trong thời gian tới.

+ Ở tổ chuyên môn tôi luôn tạo sự đoàn kết trong tổ, nhiệt tình trong công tác phong trào trong nhà trường.

+ Tôi luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học mới để tạo sự hứng thú trong học sinh.


Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
Xuất sắc              Tốt            Trung bình          Kém

   - Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

- Tham gia học tập nghiêm túc các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   - Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được nhân dân tin yêu và quý mến.

   - Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm bồi, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên là một trong những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng.

- Ngoài ra tôi còn tham gia tốt công tác được phân công cụ thể như:

+ Đối với công tác giảng dạy: tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dung dạy học thường xuyên.

+ Đối với công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ. Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt chỉ tiêu đề ra.

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm.

*. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Chưa có biện pháp tốt để góp ý Chi ủy đạt hiệu quả hơn.

*. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Quản lí phòng chức năng chưa tốt.

- Chưa có học sinh giỏi môn vật lí.

 1. 2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm:

- Bản thân còn ngạy va chạm, nể nang.

- Do chưa có tính nghiêm nên khâu kiểm tra, quản lí các thành viên trong tổ chưa sát và chưa thường xuyên.

- Do chưa dành nhiều thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Do kiến thức có hạn nên đôi lúc chưa tham mưu tốt trong việc lãnh chỉ đạo của chi bộ.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Trong năm qua, qua nhiều lần đánh giá phê bình của các đồng chí đồng nghiệp thì tôi đã khắc phục những khuyết điểm sau:

+ Có một số giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng học tập của đảng viên cũng như chất lượng trong công việc của giáo viên.

+ Có một số góp ý đối với những quần chúng có tư tưởng lệch lạc.

+ Đã có tham mưu tương đối tốt với chi bộ để xây dựng chi bộ ngày càng tốt hơn.

+ Quản lí phòng chức năng đã tốt hơn.


Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
Xuất sắc              Tốt            Trung bình          Kém

Bản thân là đảng viên đôi lúc vẫn còn tham mưu chưa kịp thời dẫn đến khâu kiểm tra giám sát của nhà trường chưa chặt chẽ.

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Sắp xếp công việc hợp lí, khoa học.

- Trong thời gian tới cần nghiêm túc hơn trong kiểm tra, quản lí các thành viên trong tổ .

        - Cần tham mưu với chi bộ để xây dựng tập thể tiến bộ, đặc biệt là một số quần chúng có tư tưởng lệch lạc.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vXếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 


 1. Hoàn thành nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụXếp loại đảng viên:

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên:........................................                             Ngày sinh: ...............

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Giáo viên

Chức vụ đoàn thể: Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Đơn vị công tác:.................................

Chi bộ..............................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị:

  + Nói, viết, làm đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  + Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Đảng, chính  sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức tự giác học tập, nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Đảng để vận dụng vào thực tiễn và nâng cao nhận thức, hiểu biết về mọi mặt của đời sống.

  + Là một Đảng viên công tác trong ngành giáo dục, bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi bản thân, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

  + Tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

  + Có lống sống giản dị, lành mạnh, không xa hoa, lãng phí, không phô trương, xu nịnh, không mê tín dị đoan. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp.

  + Có tinh thần tự phê, thẳn thắn nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa; biết học hỏi, lắng nghe ý kiến góp ý hợp lí của người khác.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

  + Chấp hành và giữ nghiêm kỉ luật của Đảng; thực hiện tốt nội quy, quy chế, lề lối làm việc của chi bộ, của đơn vị, của ngành.

+ Luôn chấp hành theo sự phân công, điều động của tổ chức và của lãnh đạo cấp trên. Sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

  + Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

  + Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, làm việc có trách nhiệm cao, đảm bảo tính khoa học, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  + Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

  + Nhiệt tình, năng động trong công việc, có quyết tâm thực hiện công việc mang lại hiệu quả.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

  + Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao.

  + Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; nâng cao ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm; hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  + Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm.

  + Có ý thức trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lí từ những người xung quanh.

  + Làm việc luôn với tinh thần gắn với lợi ích tập thể; không so bì, tị nạnh trong công việc cũng như trong cuộc sống.

  + Không đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, không ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Xuất sắc            Tốt         Trung bình          Kém Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

  + Bản thân là một giáo viên Tổng phụ trách đội, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân mình đối với nhà trường nói chung và học sinh nói riêng. Vì thế, bản thân tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lí nền nếp của học sinh trong nhà trường.

  + Tôi lên kế hoạch và tổ chức cho học sinh tham gia đầy đủ các phong trào lớn trong năm nhằm tạo không khí vui tươi, hăng say, đoàn kết cho học sinh sau những giờ học căng thẳng. Đồng thời, giáo dục cho học sinh những truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.

  + Hằng năm, tôi đều tham mưu với lãnh đạo nhà trường để học sinh có điều kiện tham gia các cuộc thi, sự kiện do hội đồng đội các cấp tổ chức nhằm nâng cao tinh thần học hỏi cũng như việc nâng cao kỹ năng cho học sinh trong công tác Đội.

  + Ngoài ra, với vai trò Trưởng ban thanh tra nhân dân trong nhà trường tôi đã đề ra kế hoạch động của Ban thanh tra nhân dân hoạt bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

  + Về công tác Đội: trong năm học 2020 – 2021 đạt Liên đội mạnh cấp huyện.

  + Về công tác chuyên môn: kết quả bộ môn Ngữ văn lớp 6A1, 6A2 trong năm học 2020 – 2021 là:

Giỏi: 1,7%

Khá: 27,6%

Trung bình: 32,8%

Yếu: 31,0%

Kém: 6,9%

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

    Tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vu được giao và chịu trách nhiệm về những kết quả đạt được.

X

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc            Tốt          Trung bình          Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Bản thân luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác .

- Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Đối với công việc luôn hoàn thành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  + Trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp công việc được khoa học.

  + Tinh thần phê bình đôi lúc chưa cao.

- Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

+ Tổ chức các phong trào của Liên đội chưa được đa dạng, sinh động.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

          - Do kinh nghiệm còn ít, chuyên môn trong công tác Đội còn non yếu (chưa được tập huấn, chủ yếu do tự học).

- Do còn cả nể, ngại va chạm với đồng nghiệp.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:

          - Một là, đôi lúc còn chưa thực sự nhạy bén trong xử lí công việc: Với hạn chế này bản thân tôi đã học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn và đã có thay đổi trong việc xử lí công việc đã trôi chảy hơn.

          - Hai là, đôi lúc việc xử lí học sinh chưa quyết đoán: Bản thân tôi đang khắc phục hạn chế này nhưng chưa hoàn thiện.


Xuất sắc
         Tốt          Trung bình          KémTự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có):

- Đôi lúc trong xử lý công việc vẫn còn tình trạng cả nể.

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

          - Tự học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn cũng như là kỹ năng trong công tác Đội.

          - Cần mạnh dạn hơn trong công tác quản lí học sinh để nâng cao chất lượng nền nếp học sinh trong thời gian tới.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: ..................................                    Ngày sinh: ........................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Giáo viên

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên

Đơn vị công tác: ............................................

Chi bộ ................................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được.
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

    - Về tư tưởng chính trị:

          + Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          + Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          + Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

          + Luôn có ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu và tham khảo đồng nghiệp.

          + Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    - Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

          + Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm.

          + Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực, thẳng thắn và giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

    - Về ý thức tổ chức kỷ luật:

          + Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc , nghị quyết của Đảng và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực.

          + Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

          + Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức.

          + Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình.

          + Luôn có thái độ cầu tiến trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

          + Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

    - Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

    - Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện).

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình.
         + Là Đảng viên: Tôi luôn gương mẫu trong công việc, luôn giữ vững lập trường tư tưởng.

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng.

+ Thực hiện đạt chỉ tiêu về chất lượng học sinh.

+ Hết lòng với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.      

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm học, đạt được kết quả tốt…

 + Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng đầy đủ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

+ Chỉ tiêu bộ môn đạt 100%.

+ Thực hiện giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

        + Bản thân luôn có trách nhiệm với kết quả, hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm của bản thân.

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.
 

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống trong sáng, giản dị của một người viên chức nhà nước.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

      - Tâm huyết trong công tác chủ nhiệm.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.
 2. Hạn chế, khuyết điểm.

- Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp đôi lúc chưa được khéo léo, tế nhị nhị trong cách giải quyết các tình huống.

- Tác phong làm việc đôi khi chưa khoa học dẫn đến làm lạc mất bài kiểm tra giữa kì khối 8 .

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các buổi hội họp.

- Chưa thực sự cảm hóa được một số học sinh cá biệt.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

      - Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập và nghiên cứu…

      - Do một số phụ huynh học sinh không hợp tác, chưa thật sự quân tâm đến học tập của học sinh..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Thứ nhất: làm lạc mất đề kiểm tra giữa kì khối 8. Với khuyết điểm, hạn chế này tôi tuyệt đối khắc phục và không để xảy ra nữa.

     Thứ hai: Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các buổi hội họp.Với nhược điểm này tôi sẽ khắc phục mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong thời gian tới.

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          KémTự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

       - Rèn luyện đức tính nhẹ nhàng, khéo léo. Tránh sự nóng nảy, luôn cân nhắc, kiềm chế tính vội vàng trước khi nói.

       - Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học để tránh những sai sót mắc phải trong thời gian qua.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
 2. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

     

 1. Xếp loại đảng viên:

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: ........................................        Ngày sinh: .....................................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Công chức

Chức vụ đoàn thể: Ủy viên ban chấp hành

Đơn vị công tác: ..........................................

Chi bộ .......................................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị:

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn kiên định theo mục tiêu, lí tưởng của Đảng, luôn chung thành với Đảng đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

+ Trung thực thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

+ Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

+Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

 + Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Có tinh thần hợp tác cùng đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Bản thân luôn có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn tự kiểm điểm bản thân, luôn có những giải pháp khắc những hạn chế của bản để tự mình hoàn thiện.

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

+ Là Đảng viên: Tôi luôn gương mẫu trong công việc, luôn giữ vững lập trường tư tưởng.

+ Với vai trò là ủy viên ban chấp hành: Tôi luôn tận tụy trong công việc, giúp chủ tịch hoàn thành tốt mảng công đoàn.

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỷ năng.

        + Thực hiện đạt chỉ tiêu về chất lượng học sinh.

+ Hết lòng với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.      

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng đầy đủ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

+ Chỉ tiêu bộ môn đạt 100%.

+ Từ 6 tháng đầu năm năm 2021 đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách.

+ Thực hiện giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

          + Luôn có Trách nhiệm với kết quả, hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm  của bản thân.


Xuất sắc
         Tốt          Trung bình          KémTự đánh giá về cấp độ thực hiện:

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

          - Bản thân đã thực hiện tốt những cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong 6 tháng đầu năm: Đã hạn chế được tính nóng nảy trong công việc.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng.

-  Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

          - Tinh thần phê bình chưa cao.

- Phối hợp với chủ tịch công đoàn chưa được chặt chẽ, chưa được nhiều.

- Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

- Chưa khắc phục hoàn toàn tính nóng nảy

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- Do trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

- Tính tình còn nóng nảy nên đôi khi ứng xử với học sinh và đồng nghiệp chưa được khéo léo,tế nhị.

Với nhược điểm này, bản thân tôi đã và đang khắc phục, sửa chữa để hoàn thiện bản thân hơn.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:


Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

Trách nhiệm là ủy viên ban chấp hành công đoàn tôi còn có những hạn chế:

            - Chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến để  công đoàn ngày càng tiến bộ.

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường của công đoàn .Nêu cao tinh thần phê bình.

- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.

          -  Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
 2. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:


Hoàn thành tốt nhiệm vụ
     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại đảng viên:


Hoàn thành tốt nhiệm vụ
     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

Họ và tên: ........................................... Ngày sinh: ..................................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Giáo viên – Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên.

Đơn vị công tác: .....................................

Chi bộ .............................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

* Tư tưởng chính trị:

            - Luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, không dao động trong mọi hoàn cảnh. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

            - Bản thân luôn tin tưởng và nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng các cấp.

            - Cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

             - Bản thân luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

* Đạo đức, lối sống:

             - Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

           - Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

* Ý thức tổ chức kỷ luật:

           - Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ......

  - Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.

  - Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

* Tác phong, lề lối làm việc:

     - Tôi luôn rèn luyện cho mình  phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

          - Tích cực rèn luyện phong cách tư duy khoa học.

          - Luôn nêu cao tính đảng, đề cao ý thức dân chủ, đoàn kết và kỷ luật.

          - Nêu gương trong rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc.

 * Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

           - Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa .

           - Thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          - Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần thẳng thắn, dũng cảm trong tự phê bình và phê bình, nhất là đối với những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa.

x

 

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc           Tốt          Trung bình          Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

* Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Với nhiệm vụ là giáo viên: Luôn luôn học tập để có thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy của mình. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thường xuyên thay đổi phương pháp dạy học, học tập nghiêm túc các khóa chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên. 

 - Với nhiệm vụ là Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội: Chấp hành tốt quy chế của tổ. Hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách của tổ. Thường xuyên đôn đốc các giáo viên trong tổ thực hiện tốt ngày giờ công lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

  Trong năm qua tôi đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao:

  - Chất lượng môn Ngữ văn đạt chỉ tiêu.

            - Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm:

             - Với vai trò của một Tổ trưởng: tôi đã phối hợp nhịp nhàng cùng tổ phó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng tiến độ theo yêu cầu của chuyên môn nhà trường. Đồng thời, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của tổ. Hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách của tổ. Thường xuyên đôn đốc các giáo viên trong tổ thực hiện tốt ngày giờ công lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            - Với vai trò là giáo viên bộ môn: chất lượng bộ môn Ngữ văn trong năm học 2020-2021 do tôi phụ trách luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra.       

           - Tham gia ôn luyện học sinh giỏi khối 9 năm học 2020-2021, song không có học sinh đạt  giải nên chưa đáp ứng được yêu cầu.

* Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

            - Trong năm học qua, chất lượng mũi nhọn của nhà trường không cao, bản thân nhận thấy mình có một phần trách nhiệm.

x

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

          - Sống trong sạch,lành mạnh có văn hóa

          - Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

          - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

          - Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).
 3. a) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Tư tưởng chính trị:

Đôi lúc còn chưa sâu sát trong tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

          Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả chưa cao.

- Đạo đức, lối sống:

          Trong giao tiếp còn nóng nảy, chưa được mềm dẻo, khéo léo khi ứng xử với đồng nghiệp và học sinh.

- Ý thức tổ chức kỷ luật:

          Sắp xếp công việc  của cá nhân và của tổ chuyên môn nhiều lúc chưa khoa học, dẫn đến tiến độ làm việc chưa nhanh.

          Trong thực hiện công việc đôi khi còn chậm trễ so với thời gian thời gian quy định của cấp trên.

Công tác tham mưu, đưa ra đề xuất kiến nghị trong công việc chưa đạt hiệu quả cao.

- Tác phong, lề lối làm việc:

Tác phong làm việc còn chậm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của tổ.

Đôi lúc còn chưa thực sự quyết đoán trong xử lí công việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

Đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp cũng như trong công tác tự phê bình và phê bình còn chưa nhẹ nhàng, khéo léo.

 1. b) Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Bản thân còn ngại va chạm trong công tác chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn.

- Chất lượng bộ môn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra.

        - Chưa có nhiều biện pháp thu hút học sinh cho việc học tập môn Ngữ văn ở lớp 6A1 nên việc các em tham gia học trực tuyến còn ít, chưa đảm bảo đầy đủ sĩ số học sinh trong các tiết dạy do mình phụ trách.

 1. c) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020:

  Bản thân thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm 2020.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- Bản thân sức khỏe không tốt vì phải đang điều trị bệnh định kì nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Nhiều lúc còn chưa khéo léo khi đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra kỳ kiểm điểm trước đã được khắc phục trong năm học 2021-2022 như:                        

- Thứ nhất, nên thể hiện vai trò là người đứng đầu trong tổ để xử lý công việc thì bản thân trong năm nay đã thể hiện rõ vai trò là người đứng đầu trong tổ để xử lí công việc quyết đoán hơn, phù hợp hơn.

- Thứ hai, nên nhìn nhận vấn đề tích cực hơn trong một số lĩnh vực thì năm nay bản thân đã nhìn nhận vấn đề tích cực hơn trong nhiều lĩnh vực của đời sống, của công việc. Cụ thể, trong giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp và học sinh có thái độ cởi mở, gần gũi hơn, mềm dẻo hơn hạn chế phần nào được tính nóng nảy khi xử lí công việc. Kết quả là các báo cáo, kế hoạch đều được hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

x

 

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

 - Bản thân là tổ trưởng chuyên môn, đôi lúc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn còn chưa thật sự khoa học. Đồng thời, việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch chuyên môn đề ra còn chưa chặt chẽ.

 • Công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cho Ban giám hiệu chưa thường xuyên.
 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

 Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

-Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn khoa học, hợp lí hơn. Đồng thời, việc kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch chuyên môn đề ra sẽ chặt chẽ hơn.

- Chất lượng bộ môn do mình phụ trách đạt kết quả cao hơn so với chỉ tiêu đề ra.

 • Công tác tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cho Ban giám hiệu thường xuyên và kịp thời hơn.

           VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
x

x

 

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 1. Xếp loại đảng viên:
x

 

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021 (Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021)

Họ và tên: .................................................,   Ngày sinh .............................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên

Đơn vị công tác: ............................................

Chi bộ: ...........................................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị

Bản thân luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; luôn tự giác học tập, trong các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bản thân đã xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm của Bác và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo. Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bản thân sống lành mạnh, luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gưỡng mẫu của người đảng viên, bản thân không vi phạm những điều đảng viên không được làm, luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong Chi bộ, luôn giữ đoàn kết trong Chi bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người. Bản thân luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp về phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người đảng viên tiên phong trong mọi công tác.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ và tham gia đóng đảng phí và các quỹ từ thiện khác đầy đủ, kịp thời; chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các Nội quy, Quy định, Quy chế làm việc của Chi bộ, Cơ quan, tham gia với các khối đoàn thể vận hành công việc nhịp nhàng và có hiệu quả. Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm. Luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, cũng như trong Chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như xây dựng và tham mưu các văn bản theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các quy định pháp luật của Nhà nước.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

Tôi luôn có tinh thần, trách nhiệm trong nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực được giao.

Trong công việc phụ trách, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây văn bản để ban hành các công văn, kế hoạch để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, đúng thời gian và đạt chất lượng. Đồng thời, tôi cũng luôn linh hoạt trong xử lí các công việc do mình phụ trách, tránh áp đặt máy móc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tập thể, lãnh đạo và đồng nghiệp về công việc mà bản thân phụ trách.

Bản thân được lãnh đạo phân công và tập thể tín nhiệm phụ trách Bị thư chi bộ và Hiệu trường nhà trường. Để xử lí các công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời gian thì tôi luôn tìm và đưa ra các phương pháp làm việc cho bản thân một cách khoa học, có hệ thống với phương châm vừa nghiên cứu vừa làm. Trong quá trình giải quyết công việc đảm bảo tính dân chủ và đúng nguyên tắc làm việc.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Bản thân luôn tự đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện không mắc phải.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

 Xuất sắc          Tốt              Trung bình              Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

* Nhiệm vụ Chi bộ:

  + Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên trong chi bộ; Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra, tham mưu về các lĩnh vực chỉ đạo của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của các chủ trương, biện pháp do Đảng ủy đề ra, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

 + Trong quá trình công tác bản thân luôn phối hợp tốt với Chi ủy, chính quyền, các đoàn thể trong nhà trường và các bộ phận, tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường.

* Nhiệm vụ nhà trường:

   + Luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi luôn thực hiện công việc đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của trường.

   + Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Tích cực quan sát, theo dõi công tác giáo dục và dạy học để kịp thời đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ, đúng tiến độ, đánh giá sát chất lượng dạy và học, tạo kỉ cương, nề nếp trong nhà trường. Chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch.

   + Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm thực hiện phương châm phối hợp giáo dục học sinh. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

+ Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường.

 + Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học: Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đến lớp đạt kế hoạch giao; Tham gia đầy đủ các phong trào, các hội thi của ngành và địa phương tổ chức.

  + Làm tốt công tác vận động học sinh bỏ học. Chỉ đạo công tác chuyên môn nhà trường đạt chỉ tiêu đặt ra thông qua Hội nghị cán bộ công nhna viên chức năm 2021-2022

 * Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Để đơn vị đạt kết quả tốt thì bản thân tôi đã thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

+ Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham mưu kịp thời với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến ngành, địa phương, đơn vị.

+ Bản thân luôn ý thức cao về trách nhiệm nêu gương.

+ Đối với những hạn chế của đơn vị thì tôi nhận thấy bản thân mình trong quá trình lãnh đạo, điều hành đôi lúc quan tâm chưa sâu sát, chưa đề ra các giải pháp đưa tập thể nhà trường tiến bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

 Xuất sắc          Tốt              Trung bình              Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Bản thân đã đề ra kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05/-CT/TW của Bộ Chính trị. Bản thân đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Hàng tháng thực hiện đầy đủ việc cam kết và hoàn thành tốt các nội dung cam kết về tu dưỡng rèn luyện. Hàng quý tự nhận xét và được tập thể Chi ủy đóng góp ý kiến. Cuối năm 2021 được đánh giá hoàn thành những nội dung đã cam kết

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm.

+ Chỉ đạo các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường đôi lúc chưa được khoa học, liên tục.

+ Đôi khi còn chưa linh hoạt, thiếu kì quyết trong giải quyết công việc với đồng chí, đồng nghiệp.

+ Nhiều lúc chưa kịp thời chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động trong nhà trường.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

+ Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường đôi lúc chưa liên tục.

+ Trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp chưa sâu sát với hoàn cảnh, điều kiện gia đình của từng đồng chí.

+ Do điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động trong chi bộ và trong nhà trường.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Phát huy ưu điểm, tiếp thu và khắc phục theo các ý kiến đóng góp của các đồng chí, đồng nghiệp. Chủ động hơn trong việc tham mưu với chi ủy chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát cơ sở.

Bản thân chủ động nhận định công việc và chủ động đưa ra kế hoạch phù hợp với từng nội dung công việc theo thời điểm trong năm; sắp xếp nội dung trong đơn yêu cầu và tiếp cận các cá nhân, tập thể có liên quan để tiếp cận các hồ sơ cũng như tình tiết có liên đến nội dung, đồng thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo thông báo kết quả kịp thời theo quy định.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

 Xuất sắc          Tốt              Trung bình              Kém

 1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Với vai trò của bản thân, tôi nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến hạn chế khuyết điểm của tập thể như sau:

 - Công tác kiểm tra, nhắc nhở thiếu thường xuyên nên một số ít cán bộ, viên chức trong cơ quan từng lúc chưa chủ động trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo Nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra.

- Biện pháp để nâng chất lượng giáo dục toàn diện hiệu quả chưa cao.

 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Công tác phê và tự phê chưa thường xuyên, còn có tình trạng cả nể, né tránh. Với hạn chế này, trong năm 2021 chi bộ đã và đang khắc phục bằng cách yêu cầu tất cả đảng viên đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, góp ý xây dựng đồng chí, đồng nghiệp và đặc biệt là luôn nêu cao tinh thần gương mẫu gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hằng tháng đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm kịp thời những việc đã làm được và chưa làm được của từng đảng viên căn cứ vào bản cam kết trong năm. Đến thời điểm hiện tại thì phần đông các đảng viên trong chi bộ đã khắc phục được hạn chế trên.

Việc đăng kí học tập làm theo Bác có một vài đảng viên còn làm qua loa chiếu lệ, còn chung chung. Với hạn chế này, trong năm 2021 chi bộ đã đẩy mạnh kiểm tra việc đăng kí học tập và làm theo Bác của tất cả các đảng viên trong chi bộ. Chi bộ yêu cầu khắc phục tất cả các bản đăng kí mang tính chung chung và hướng dẫn đảng viên đăng kí phần việc cụ thể, rõ ràng. Hằng tháng có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đến thời điểm hiện tại thì hạn chế này đã khắc phục. 

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

 

 

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 1. Xếp loại đảng viên:
x

 

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

     Hoàn thành nhiệm vụ

 

     Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2020

Họ và tên: ................................                      Ngày sinh: ...................................

Chức vụ Đảng:  Đảng viên.

Chức vụ chính quyền:  giáo viên.

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên.

Đơn vị công tác:....................................................

Chi bộ:..................................................................

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Giữ gìn đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, biết lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

Luôn chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Bản thân gương mẫu và không ngừng phấn đấu thực hiện tốt quy chế, quy định nội quy của cơ quan đơn vị và ở nơi cư trú.

- Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, thông qua tự phê bình và phê bình để kiểm điểm lại chính bản thân, kịp thời phát huy những mặt mạnh khắc phục những thiếu sót nhằm hoàn thiện mình hơn nữa.

            - Tổ chức và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

+ Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lảng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

x

 

 

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc              Tốt               Trung bình          Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)  

* Về công tác Đảng:

Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình.

* Về công tác giảng dạy: Năm 2021 tôi được phân công, dạy môn toán khối 7 toán k9 ; Phụ trách phòng sinh.

+ Hết lòng hết sức với công việc được giao.          

+ Dạy học online theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

+ Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

+ Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Hết lòng hết sức với công việc được giao.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

* Về công tác Đảng: Hoàn thành tốt các công việc mà chi bộ giao cho và cuối năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Về công tác giảng dạy:

Trong năm 2020 các chỉ tiêu về công tác giảng dạy đều đạt chỉ tiêu

Về việc quản lí phòng chức năng được BGH nhà trường đánh giá tốt.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

+ Ở tổ chuyên môn tôi luôn tạo sự đoàn kết trong tổ, nhiệt tình trong công tác phong trào trong nhà trường.

+ Tôi luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học mới để tạo sự hứng thú trong học sinh.

 

x

 

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc              Tốt                  Trung bình          Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

     - Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

     - Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

     - Có lối sống trong sáng, giản dị, của một người viên chức nhà nước .

     - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng.

    -  Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

    - Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Ngoài ra tôi còn tham gia tốt công tác được phân công cụ thể như:

+ Đối với công tác giảng dạy: tôi luôn học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, luôn soạn bài và chuẩn bị đồ dung dạy học thường xuyên.

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm.

*. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Trong phê và tự phê bình còn chưa thẳng thắn, cò né tránh.

- Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng học tập của học sinh cũng như chất lượng trong việc giảng dạy do đó kết quả  còn chưa được tốt.

*. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Hoàn thành nhiệm vụ do còn chậm.

- Chưa tham mưu tốt với chi bộ

- Quản lí phòng chức năng chưa tốt.

- Chưa thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học.

*  Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021:

Việc thực hiện cam kết tương đối tốt, tuy nhiên còn một vài hạn chế khắc phục còn chậm cụ thể như:

- Trong việc góp ý đồng nghiệp còn chưa thật sự thẳng thắn.

- Chưa có nhiều đóng góp ý kiến cho tập thể chi bộ và hội đồng sư phạm nhà trường tiến bộ hơn.

 1. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm:

- Bố trí thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước quản lí phòng chức năng chưa tốt.

- Bản thân còn ngạy va chạm, nể nang.

- Chưa dành nhiều thời gian bồi dưỡng học sinh yếu, kém.

- Do kiến thức có hạn nên đôi lúc chưa tham mưu tốt trong việc lãnh chỉ đạo của chi bộ.

- Do đa số đồ dùng cũ nên độ chính xác không cao.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Trong năm qua, qua nhiều lần đánh giá phê bình của các đồng chí đồng nghiệp thì tôi đã khắc phục những khuyết điểm sau:

+ Đã có khắc phục về vấn đề phê và tự phê nhưng chưa triệt để.

+ Trong làm việc đã sắp xếp được thời gian đôi lúc một số công việc vẫn còn chậm.

+ Chưa có biện pháp thật sự hữu hiệu trong việc giáo dục học sinh yếu, kém.vẫn còn chưa thật nghiêm với học sinh

+ Chưa khắc phục được tính nóng của mình  

 

x

 

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc              Tốt                  Trung bình          Kém

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)
 2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Trong thời gian tới tôi tạo điều kiện thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

       - Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao.

      -  Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

      - Luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 

 

 

 

x

 

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

x

 

 1. Xếp loại đảng viên:

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

 

Về trang chủ

tham khảo thêm

Tổng hợp 10 bản kiểm điểm đảng viên

 

 

 

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert