Trọn bộ bài giảng đại số 7

Trọn bộ bài giảng đại số 7
Spread the love

Trọn bộ bài giảng đại số 7

Trọn bộ bài giảng đại số 7

Trọn bộ bài giảng đại số 7

Chương I.

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ.

Bài 2: Cộng trừ các số hữu tỉ.

Bài 3: Nhân chia các số hữu tỉ.

Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài 6: Lũy thùa của một số hữu tỉ(TT)

Bài 7: Tỉ lệ thức.

Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Bài 9: Số thập phân hữu hạn...

Bài 10: Làm tròn số.

Bài 11: Số vô tỉ.

Bài 12: Số thực.

Ôn tập chương I

Chương II.

Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch.

BÀi 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài 5: Hàm số.

Bài 6: Mặt phẳng tọa độ.

Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Luyện tập

Ôn tập chương II

Chương III.

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê.

Bài 2: Bảng tần số các giá trị...

Bài 3: Biểu đồ.

Bài 4: Số trung bình cộng.

Ôn tập chương III.

Chương IV.

Bài 1: Khái niệm biểu thức.

Bài 2: Giá trị biểu thức.

Bài 3: Đơn thức.

Bài 4: Đơn thức đồng dạng.

Bài 5: Đa thức.

Bài 6: Cộng, trừ đa thức.

Bài 7: Đa thức một biến.

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến.

Bài 9: Nghiện của đa thức một biến.

Luyện tập.

Trọn bộ bài giảng đại số 7

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

Tham khảo thêm.

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert